مدیریت و همکاران

تعداد بازدید:۵۶۳
هیئت امنا مدیریت همکاران

 - دکتر سیدمحمد مقیمی
   رئیس هیئت امنا

 - دکتر این کوک پارک
   نایب رئیس هیئت امنا

- دکتر مهدی فکور ثقیه
   عضو هیئت امنا

  - دکتر حامد وفایی
    مدیر مرکز پژوهشی آسیا

  - دکتر فرزانه اعظم لطفی
    معاون و مدیر برنامه‌های هند مرکز پژوهشی

  - دکتر سید آیت حسینی
    معاون و مدیر برنامه‌های ژاپن مرکز پژوهشی

  - عبدالمجید اسکندری
    مدیر کل اداره کل روابط بین‌الملل دانشگاه

  - سید علی‌اصغر موسوی
    کارشناس مرکز پژوهشی

  - علیرضا شیرازی
    کارشناس مرکز پژوهشی