مدیریت و همکاران

تعداد بازدید:۳۲۳
هیئت امنا مدیریت همکاران

 - دکتر سیدمحمد مقیمی
   رئیس هیئت امنا

 - دکتر این کوک پارک
   نایب رئیس هیئت امنا

- دکتر مهدی فکور ثقیه
   عضو هیئت امنا

  - دکتر حامد وفایی
    مدیر مرکز پژوهشی آسیا

  - عبدالمجید اسکندی
 

  - سید علی‌اصغر موسوی
    کارشناس مرکز پژوهشی آسیا