اخبار و رویدادها

آسیانامه منتشر شد

آسیانامه منتشر شد

آسیانامه، فصلنامه مرکز پژوهشی آسیا با موضوع شناخت بیشتر کشورهای آسیایی به خصوص چین، ژاپن، کره جنوبی و هند منتشر شد.